Forbundet

Privatlivspolitik for DPIF

Dansk Politiidrætsforbunds dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Dansk Politiidrætsforbund
er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Carsten Ekstrøm

Adresse: Politigården, Københavns Vestegns Politi, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund

Telefonnr.: 2294 9182

Mail: [email protected]

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

– Almindelige personoplysninger:

– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, arbejdssted på politikredsniveau

– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

– Personnummer

2) Oplysninger om frivillige ledere:

– Almindelige personoplysninger:

– Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

– Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til Dansk Politidrætsforbund.

– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

– CPR-nummer

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

– Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Vores formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

– Dansk politiidrætsforbunds berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).

– Behandling efter lovkrav.

– Behandling med samtykke.

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

– Dansk Politiidrætsforbunds medlemshåndtering.

– Som led i Dansk Politiidrætsforbunds idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.

– Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

– Administration af din relation til os.

2) Formål med behandling af oplysninger på frivillige ledere og udvalgsmedlemmer.

– Håndtering af frivillige ledere og udvalgsmedlemmers hverv og pligter i Dansk Politiidrætsforbund.

– Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser.

– Opfyldelse af lovkrav.

– Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

– Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

– Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

– Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

– Brug af situationsbilleder taget i regi af Dansk Politiidrætsforbund, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i idrætsforeningen

– Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af Dansk politiidrætsforbund.

– Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante arrangører.

– Leverandøren af vores idrætsblad vil få leveret og bringe navn og tjenestested på politikredsniveau, billeder, resultatlister og artikler til brug i vores idrætsblad og på vores hjemmeside. Der vil ikke blive uploaded billeder eller resultatlister til vores Facebook side.

– Arrangører af mesterskaber både inden for og uden for EU/EØS såfremt du udtages til at repræsentere DPIF ved arrangementer inden/uden for EU/EØS. Vi vil videregive oplysninger om navn, alder, beskæftigelse samt de idrætsspecifikke oplysninger som er nødvendige for arrangementets sportslige gennemførsel.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af Dansk Politiidrætsforbund, som frivillig leder / udvalgsmedlem:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

– Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af Dansk Politiidrætsforbund

Frivillige ledere og udvalgsmedlemmer :

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

– Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter ophøret af dit virke i Dansk Politiidrætsforbund.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og udvalgsmedlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

– Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.

– Retten til indsigt i egne personoplysninger.

– Retten til berigtigelse.

– Retten til sletning.

– Retten til begrænsning af behandling.

– Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).

– Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756