Forbundet Regler, love og vedtægter

Dopingregler

Det Europæiske Politiidrætsforbunds (USPE) anti-dopingregulativ

23. oktober 2010.

Paragraf 1
I overensstemmelse med World Anti-Doping Code(WADA) og med henblik på at beskytte sundheden for de mandlige og kvindelige atleter, tiltræder Det Europæiske Politiidrætsforbund(USPE) kampen mod doping. Disse regler er baseret på World Anti-Doping Code. Hertil kommer de regler og bestemmelser der er gældende i det nationale antidopingagentur i det land, hvor USPEs kontor er beliggende.
Enhver henvisning til “atlet” betyder både mandlige og kvindelige atleter i det følgende.

Paragraf 2
Doping er forekomsten af en eller flere af de anti-doping regel krænkelser, der er fastsat i World Anti-Doping Code og indarbejdet i de respektive nationale anti-doping regler og bestemmelser.

DEL 1: TEST

Paragraf 3
Alle medlemslande, medlemmerne af Eksekutivkomiteen(EC), Tekniske Komite(TC) samt atleter der konkurrerer i USPE mesterskaber er forpligtet til at sikre gennemførelsen af Anti-Doping Code og til at støtte afgørelser vedtaget af disciplinære organer.
Hvis en atlet har fået en dispensation for behandlingsmæssig anvendelse (Tue) eller er i besiddelse af nogen anden form for lægeerklæring om, at et stof/medikament, der skal tages af medicinske grunde, skal denne (TUE)/lægeerklæring sendes til generalsekretæren eller den ansvarlige USPE repræsentant i god tid, senest en dag før den første konkurrence.

Paragraf 4
Dopingkontrol kan bestilles af eksekutivkomitéen i USPE, den medlemsnation, der arrangerer et Europæisk mesterskab, den nationale anti-doping organisation i det land, hvor arrangementet finder sted, af WADA, EOC eller af den ansvarlige minister i dette land.

Paragraf 5
Under mesterskaberne og de respektive kvalifikationsrunder, kan Eksekutivkomitéen(EC) udpege et medlem af EC eller TC, en repræsentant for en medlemsnation, en national træner eller en dommer som USPE repræsentant med henblik på at støtte den godkendte læge, hvis sidstnævnte anmoder herom.

Medlemmerne af disciplinærkomiteen eller appelkomiteen kan ikke udpeges som repræsentant i et af USPEs øvrige organer.

DEL 2: UDVALG OG DISCIPLINÆRSAGER

Sektion 1
Fælles bestemmelser for Disciplinærkomiteen i første instans samt Appeljury.

Paragraf 6
En Disciplinærkomite i første instans og en Appeljury skal være etableret og udøve disciplinær magt over de medlemmer i USPE, som har overtrådt Anti-Doping forordninger.

Begge organer skal bestå af fem medlemmer hver. Sidstnævnte skal udvælges på grundlag af deres respektive kvalifikationer. Mindst ét medlem af hver gruppe skal skal have erfaring med sportsmedicin og med erfaring håndtering af Anti-Doping Code. Mindst ét medlem skal være valgt på grund af hans / hendes juridiske kompetencer. Et medlem kan være medlem af Eksekutivkomiteen(EC) eller den Tekniske Komite(TC) af USPE.
Formand og generalsekretær for USPE må ikke være medlem af nogen af de disciplinære organer.

Medlemmerne af de disciplinære organer udpeges af forretningsudvalget i USPE på forslag af generalsekretæren for en periode på fire år. En yderligere periode udover fire år, er tilladt.

I tilfælde af fravær af formanden, leder ældste medlem mødet.

I tilfælde af et medlem går på pension i udvalgene, skal et nyt medlem udpeges for den resterende valgperiode.

Paragraf 7
Medlemmerne af Appeljury må ikke samtidig være medlem af Disciplinærkomiteen.

Paragraf 8
Disciplinærkomiteen i første instans og Appeljuryen indkaldes af deres respektive formænd. Hvert organ er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer af komiteen er til stede.

Generalsekretæren engagerer en person til at tage referat.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Paragraf 9
Høringerne ved Disciplinærkomiteen er ikke åbne for offentligheden, medmindre dette er krævet af atleten eller hans advokat forud for åbningen af samlingen.

Paragraf 10
Medlemmerne af de disciplinære organer er forpligtet til at opretholde tavshedspligten med hensyn til fakta, dokumenter og oplysninger der videregives dem under udøvelsen af deres hverv.
Enhver overtrædelse af denne bestemmelse skal medføre udelukkelse af det respektive medlem af komiteen på forslag af generalsekretæren.

Sektion 2
Regler og forskrifter, der gælder for disciplinærekomiteen i første instans.

Paragraf 11
Generalsekretæren undersøger sagen forinden forelæggelse for Disciplinærkomiteen i første instans. Han er forpligtet til at opretholde tavshedspligten med hensyn til de faktiske omstændigheder, dokumenter og oplysninger, der videregives til ham under sine undersøgelser.
Formanden for USPE tillader ham at foretage den nødvendige korrespondance for at undersøge sagen.

Paragraf 12
I tilfælde af en overtrædelse af bestemmelserne fastsat i Anti-Doping Regulativet, skal formanden for USPE fremsende følgende dokumenter til generalsekretæren:
1. kontrol rapport udarbejdet af den godkendte læge, der skitserer de betingelser, hvorunder testen blev gennemført.
2. analyserapport fra det akkrediterede analyselaboratorium, der skitserer de analytiske resultater.
Paragraf 13
Er en atlet mistænkt for at have overtrådt Anti-Doping Reglerne, skal generalsekretæren underrette ham/hende om denne kendsgerning og den deraf følgende proces. Dette meddeles skriftligt ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse. Atleten skal have ret til at udtale sig om disse beskyldninger skriftligt inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af det anbefalede brev.
Samtidig underrettes atletens nationale forbund, ved formanden, om sagsen.

Paragraf 14
Det rekommanderede brev, der beskriver de faktiske omstændigheder i den påståede overtrædelse, skal enten indeholde analyseresultater eller kontrol rapport, der viser atletens afslag på at gennemgå denne kontrol.
Atleten underrettes om, at han/hun inden syv arbejdsdage efter denne meddelelse, skal have ret til at anmode en anden analyse (B-prøve), der skal gennemføres i overensstemmelse med de betingelser, der er fremsat i Anti-Doping Reglerne på hans/hendes regning ved at sende en anbefalet brev med kvittering for modtagelsen.

Datoen for den anden analyse skal fastsættes i samråd med akkrediteret laboratorium og om nødvendigt i samråd med sagkyndige indkaldt af atleten i overensstemmelse med det tidsrum, der er fastsat i forordningerne. Atleten skal have ret til at være til stede under analysen. Analyseresultater skal meddeles atleten i henhold til betingelserne i Anti-Doping forordningerne.
Bekræfter analysen af B-prøven ikke analyseresultater af A-prøven, skal sagen være bortfalde.

Paragraf 15
Hvis analyse af B-prøven bekræfter resultatet af A-analysen, skal generalsekretæren udfærdige en rapport inden for en frist på fire uger efter at resultatet af B-prøven, og sende den til medlemmerne af Disciplinærkomiteen.

Paragraf 16
Senest fjorten dage før datoen for Disciplinærkomiteens møde, skal generalsekretæren indkalde atleten ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen, til at give møde for komiteen.

Atleten skal have ret til at lade sig repræsentere af en advokat for egen regning. Skulle atleten ikke tale nogen af de tre officielle sprog i USPE eller har problemer med at blive forstået, kan de henvise til bistand fra en tolk for egen regning.

Formanden for atletens medlemsnation eller en repræsentant udpeget af denne skal underrettes om datoen for disciplinærkomiteens møde og har ret til at deltage i mødet.

Forud for retsmødet, kan atleten eller dennes advokat gennemgå rapporten og dens dokumenter. Atleten eller hans advokat kan kræve, at personer efter eget valg, der skal bekendtgøres for Disciplinærkomiteen, afhøres senest otte dage før komiteens møde.
Formanden for Disciplinærkomiteen kan afvise anmodninger om afhøring af vidner, hvis han finder disse anmodninger som ubegrundede.

Paragraf 17
Under høringen, overdrager generalsekretæren eller repræsentanten for USPE den til brug ved undersøgelse, tilhørende rapport.

Formanden for Disciplinærkomiteen kan afhøre enhver person, hvis erklæring kan tale til fordel for atleten. Når en høring er besluttet, underretter formanden atleten herom forud for høringen. Atleten og i givet fald hans advokat, har lejlighed til afsluttende bemærkninger.

Paragraf 18
Drøftelserne i Disciplinærkomiteen finder sted for lukkede døre uden atleten, hans advokat, repræsentant for hans/hendes medlem nation, personer hørt under mødet og USPE repræsentanten, der har ansvaret for undersøgelsen er til stede. Disciplinærkomiteen skal udfærdige en begrundet afgørelse.
Afgørelsen underskrives af formanden og referenten.

Paragraf 19
Disciplinærkomiteen skal træffe afgørelse senest 14 dage efter sidste mundtlige forhandling. Derpå skal denne afgørelse forkyndes for atleten ved rekommanderet post med kvittering for modtagelse. Det forkyndte dokument skal indeholde oplysninger om anke samt fristerne herfor. Hvis afgørelsen ikke er meddelt inden denne frist, skal sagen overtages af Appeljuryen.
Afgørelsen skal sendes anbefalet/underskrevet ved mail til atleten, atletens nationale politisports forbund, den nationale Anti-Doping Association (NADA), og de respektive nationale sportsforbund.

Paragraf 20
Paragraf 11 til 19 gælder også for personer, der er bemyndiget af en USPE medlems union, og som har ordineret, leveret, tilbudt, administreret, anvendt, lettet adgangen til eller tilskyndes til anvendelsen af, ét eller flere af de stoffer eller metoder nævnt i Anti-Doping Regulativerne for kvindelige og mandlige idrætsudøvere.

Paragraf 21
Artikel 11 til 19 finder også anvendelse på atleter, der har unddraget eller nægtet at efterkomme kontrolforanstaltninger i Anti-Doping forordningerne.

Paragraf 22
Disciplinærkomitten kan afstå fra mundtlige forhandling og træffe en beslutning på grundlag af en skriftlig procedure, når atleten, der er anklaget for at have overtrådt en Anti-Doping forordningen, har givet sit skriftlige samtykke hertil.

Sektion 3
Regler og forskrifter, der gælder for Appeljuryen

Paragraf 23
Atleten, medlemmet nationale forbund og formanden for USPE kan appellere afgørelsen truffet af Disciplinærkomiteen.
Anken er først modtaget, når gebyr herfor er betalt til USPE.

Anken har ikke suspenderende virkning på afgørelsen, medmindre Disciplinærkomiteen har truffet anden afgørelse.

I tilfælde af, at anken indgives af et medlems nationale forbund eller formanden for USPE, skal Appeljuryen underrette atleten herom og fastsætte en svarfrist.

Generalsekretæren eller anden USPE repræsentant, der har ansvaret for undersøgelsen, sender sagen til formanden for Appeljuryen.

Paragraf 24
Appeljuryens afgørelsen er inappelabel.

Formanden anmoder generalsekretæren om at orientere medlemmerne af dette organ om sagen. Denne afrapportering skal gives før mødet. Generalsekretæren ansætter en person til at tage referat af mødet.

Appeljuryen meddeler sin kendelse efter at have hørt Disciplinærkomiteen samt klager. Afgørelsen skal underskrives af formanden og sekretær.
Med undtagelse af det første afsnit i paragraf 17 og de sidste to punktummer i paragraf 18, finder bestemmelserne i paragraf 16 til 18 og 22 også anvendelse på Appeljuryen.

Appeljuryen skal meddele sin afgørelse senest fjorten dage efter sit møde.

Paragraf 25
Atleten, atletens medlemsnation og atletens nationale sportsorganisation underrettes om beslutningen ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse.

Afgørelsen skal endvidere offentliggøres på hjemmesiden og i USPE magasinet.

DEL 3: DISCIPLINÆRE SANKTIONER

Paragraf 26: AUTOMATISK DISKVALIFIKATION AF RESULTAT

Automatisk diskvalifikation af individuelle resultater straffes altid under henvisning til artikel 9 i World Anti-Doping Code – seneste regler.

Paragraf 27: PERSONLIG SANKTION

Sanktioner mod enkeltpersoner straffes altid under henvisning til artikel 10 i World Anti-Doping Code – seneste regler.

Paragraf 28: KONSEKVENS FOR HOLD

Konsekvenser for holdene efter bestemmelserne i artikel 11 i World Anti-Doping Code – seneste regler.

Paragraf 29

Appeljuryen eller Disciplinærkomitten kan beslutte, at atleten, i tillæg til straffen i henhold til WADA-koden, også skal udelukkes fra at deltage i den europæiske politimesterskaber i en periode på 4 år.

Paragraf 30
I tilfælde af en som følge af paragraf 20 eller 21, finder sanktioner, fastsat i paragraf 27 ligeledes anvendelse.

Opdateret den 22 juli 2011

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756