Forbundet Regler, love og vedtægter

Forbundets love

FOR DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND§ 1. NAVN.

1.1. Forbundets navn er DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND (DPIF). Stiftet 1. august 1946 i Århus.

§ 2. FORMÅL.

2.1. Forbundets formål er at stimulere og fremme interessen for frivillig udøvelse af idræt, motion og samvær inden for Dansk politi.
2.2. Forbundet repræsenterer den organiserede politiidræt overfor Politiets ledelse, Politiforbundet, Danmarks Idræts Forbund, Dansk Firmaidrætsforbund og Politiidrætsorganisationerne i udlandet og er som sådan alene berettiget til at lade afholde danske politimesterskaber samt arrangere og deltage i nordiske og europæiske politimesterskaber, landskampe og lignende arrangementer.
2.3. Forbundets foreninger kan søge optagelse i Danmarks Idræts Forbunds specialforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt i de lokale firmaidrætsforeninger.

§ 3. HJEMSTED

3.1. Forbundets hjemsted og værneting er, hvor Forbundets sekretariat er beliggende.

§ 4. MEDLEMSSKAB.

4.1. Som medlemmer kan optages én politiidrætsforening fra hver politikreds og en fra Rigspolitiet i Danmark samt politiidrætsorganisationer i Færøerne og Grønland.
4.2. En politiidrætsforening i denne lov anses som en overbygning af politikredsens lokale idrætsforeninger til varetagelse af interesser over for Forbundet.

§ 5. VILKÅR FOR MEDLEMSSKAB.

5.1. For at blive medlem skal foreningen godkendes af repræsentantskabet. Foreningens love og vedtægter, samt eventuelle ændringer må ikke være i strid med Forbundets love og vedtægter.
5.2. Ansøgning om optagelse i Forbundet indsendes til Forbundets forretningsudvalg vedlagt foreningens love.
5.3. Hovedbestyrelsen træffer foreløbig afgørelse om optagelse.
5.4. Endelig stilling til optagelse træffes på førstkommende repræsentantskabsmøde.

§ 6. MEDLEMSPLIGTER.

Foreningerne
6.1. skal underkaste sig Forbundets love og vedtægter.
6.2. skal indsende årsberetning på Forbundets dertil trykte blanket inden den 31. januar.
6.3. skal holde Forbundet underrettet om formandens og kassererens navn og tjenestested.
6.4. skal underrette Forbundet om afholdelse af eller deltagelse i internationale politiidrætskonkurrencer.
6.5. skal underrette Forbundet om afholdelse af idrætskonkurrencer, hvortil andre medlemmer er indbudt.
6.6. skal undlade at arrangere andre politiidrætskonkurrencer på dagene for afvikling af danske politilandsstævner.
6.7. skal holde Forbundet underrettet om korrespondance til rigspolitichefembedet og Politiforbundet.

§ 7. KONTINGENT.

7.1. Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet for de kommende 2 regnskabsår.
Det årlige kontingent skal betales inden 31. januar.
7.2. Kontingent betales for samtlige medlemmer, der er fyldt 18 år.
7.3. Foreninger, som ikke har betalt kontingent, mister stemmeretten ved repræsentantskabsmødet.
7.4. Manglende betaling af kontingent medfører forbud mod deltagelse i de af Forbundet udskrevne konkurrencer.
7.5. Manglende betaling af kontingent medfører ligeledes udelukkelse af foreningens repræsentanter fra Forbundets tillidsposter.

§ 8. UDMELDELSE.

8.1. Udmeldelse af Forbundet skal ske skriftligt til forretningsudvalget.
8.2. Udmeldelsen er gældende fra udgangen af det kalenderår, hvori anmodningen fremsættes.

§ 9. UDELUKKELSE.

9.1. Enkeltpersoner hos foreninger kan udelukkes fra deltagelse i Forbundets arrangementer, hvis de overtræder Forbundets love og vedtægter, modarbejder Forbundet eller krænker dets anseelse.
9.2. Beslutning om udelukkelse træffes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra foreningen eller forretningsudvalget.
9.3. Beslutningen kan påklages til voldgiftsudvalget.
9.4. Klagen har ikke opsættende virkning.

§ 10. FRATAGELSE AF MEDLEMSSKAB.

10.1. Hovedbestyrelsen kan fratage en forening medlemsskabet, hvis den overtræder Forbundets love eller vedtægter, modarbejder Forbundet eller krænker dets anseelse.
10.2. Fratagelse af medlemskab kan af foreningen kræves behandlet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, såfremt der er mere end 6 måneder til næste ordinære repræsentantskabsmøde.
Foreningen har adgang til og taleret under sagens behandling.
10.3. Fratagelse af medlemsskab kan ligeledes ske på et ordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor.

§ 11. FORBUNDETS LEDELSE.

11.1. Repræsentantskabet.
11.2. Hovedbestyrelsen.
11.3. Forretningsudvalget.

§ 12. REPRÆSENTANTSKABET.

12.1. Repræsentantskabet er Forbundets højeste myndighed.
12.2. Repræsentantskabet består af:

a. Hovedbestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.
b. En repræsentant for hver påbegyndt 100 ansatte i Dansk Politi, som de foreninger, der er tilknyttet Forbundet, har som aktive medlemmer.
Færøernes og Grønlands politiidrætsorganisationers interesser varetages af forretningsudvalget, såfremt de ikke selv deltager.
c. Uden stemmeret – hovedbestyrelsens ikke stemmeberettigede medlemmer.
(Repræsentanten for Politiforbundet samt den af Rigspolitichefen ansatte sekretær i Forbundet og ansvarshavende redaktør af “Politi Idræt”).
d. Uden stemmeret – medlemmer af Forbundets udvalg.
e. En repræsentant kan mod forevisning af fuldmagt repræsentere indtil 2 stemmer for sin forening.
f. Repræsentanternes antal beregnes på grundlag af medlemstallet pr. 31. december året før.
g. Repræsentanter skal være medlem af en politiidrætsforening under DPIF.

§ 13. REPRÆSENTANTSKABSMØDET.

13.1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i ulige år i perioden marts – juni.
13.2. Mødet indvarsles skriftligt af forretningsudvalget mindst 6 uger før.
13.3. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal skriftligt være forretningsudvalget i hænde se nest 4 uger før mødet.
13.4. Dagsorden bilagt beretning, regnskab, budget og indkomne forslag skal tilsendes foreningerne samt hovedbestyrelsen og udvalgene senest 2 uger før mødet.
13.5. Dagsordenen har følgende punkter:

a. Valg af dirigent.
b. Vedtagelse af forretningsorden.
c. Valg af 3 personer til stemmeudvalg.
d. Kontrol af fuldmagter.
e. Formandens beretning.
f. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
g. Budgetforslag for de kommende 2 regnskabsår.
h. Fastsættelse af kontingent for de kommende 2 regnskabsår.
i. Godkendelse af nye medlemmer
j. Behandling af indkomne forslag.
k. Valg af forretningsudvalg.

1. Valg af formand.

2. Valg af næstformand.
3. Valg af kasserer.
4. Valg af udvalgsmedlem.

l. Foreningernes meddelelse om valgte hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
1 medlem og 1 suppleant fra hver politikreds og fra Rigspolitiet.

m. Valg af udvalgsmedlemmer.
n. Valg af 2 revisorer.
o. Valg af 1 revisorsuppleant.
p. Eventuelt.

13.6. Dirigenten må ikke være medlem af hovedbestyrelsen.
13.7. De valgte revisorer må ikke repræsentere samme forening og må ikke være medlemmer af hovedbestyrelsen.
13.8. Såfremt der foreslås flere kandidater til et tillidshverv, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.
13.9. Alle valg gælder for 2 år. Dog kan valgkredsen, såfremt en efter § 13.5. valgt person afgår,udpege en ny repræsentant, der indtræder som enten hovedbestyrelsesmedlem eller suppleant i resten af valgperioden.
13.10. Kun medlemmer af en politiidrætsforening under DPIF, og som er til stede på repræsentantskabsmødet, eller fra hvem der foreligger skriftligt tilsagn, kan vælges til at varetage tillidshverv inden for Forbundet.
13.11. Alle afstemninger sker ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves 2/3 flertal ved ændring af lovene.
13.12. Lovligt indvarslede repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige.
13.13. Der optages referat af repræsentantskabsmødet. Referatet opbevares på Forbundets kontor og udsendes tillige til foreningerne, hovedbestyrelsen og udvalgene.

§ 14. EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE.

14.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 4 af Forbundets foreninger skriftligt fremsender begrundet forslag herom.
14.2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indvarsles skriftligt af forretningsudvalget ved udsendelse af dagsorden senest 3 uger før mødet.
14.3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der er indvarslet på opfordring af Forbundets foreninger, er kun beslutningsdygtigt, når samtlige opfordrende foreninger er repræsenteret.

§ 15. HOVEDBESTYRELSEN.

15.1. Hovedbestyrelsen varetager Forbundets ledelse og godkender nødvendige vedtægter.
15.2. Hovedbestyrelsen består af:

a. Forretningsudvalget.
b. 1 medlem valgt af hver forening. Kun et medlem pr. politikreds har stemmeret.
c. Uden stemmeret – et medlem udpeget af Politiforbundet.
d. Uden stemmeret – den af Rigspolitichefen ansatte sekretær i Forbundet.
e. Uden stemmeret – ansvarshavende redaktør af Forbundets medlemsblad “POLITI IDRÆT”.

15.3. Såfremt et hovedbetyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et møde indtræder suppleanten, eller i dennes fravær en af foreningen udpeget repræsentant.
15.4. Færøerne og Grønlands politiidrætsorganisationer repræsenteres i hovedbestyrelsen af forretningsudvalget, såfremt de ikke selv deltager.
15.5. Der afholdes årligt mindst 2 hovedbestyrelsesmøder.
15.6. Hovedbestyrelsesmøder indvarsles af forretningsudvalget med 4 ugers varsel.
15.7. Forslag der ønskes behandlet på et hovedbestyrelsesmøde skal være Forbundet i hænde senest 3 uger før mødet.
15.8. Dagsorden for hovedbestyrelsesmøderne og indkomne forslag skal udsendes til hovedbestyrelsens medlemmer senest 2 uger før mødet.
15.9. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde kan indkaldes af forretningsudvalget, når det skønnes nødvendigt.
Forretningsudvalget skal indkalde til et sådant, når mindst 6 af hovedbestyrelsens stemmeberettigede medlemmer skriftligt opfordrer hertil.
15.10. Ethvert lovligt indvarslet hovedbestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt.
15.11. Eventuelle forslag i hovedbestyrelsen bortfalder ved stemmelighed.
15.12. Der optages referat af hovedbestyrelsesmøderne. Referatet opbevares på forbundets kontor og udsendes til Forbundets foreninger, hovedbestyrelsesmedlemmer samt udvalg.

§ 16. FORRETNINGSUDVALGET.

16.1. Forbundets daglige ledelse varetages af forretningsudvalget under ansvar overfor repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.
16.2. Forretningsudvalget består af:

a. formand
b. næstformand
c. kasserer

d. Udvalgsmedlem

16.3. Formanden, i forbindelse med 1 forretningsudvalgsmedlem, tegner med deres underskrift forbundet.
16.4. I tilfælde af vakance i valgperioden udpeger hovedbestyrelsen et nyt medlem til forretningsudvalget.
16.5. Forretningsudvalget bistås af den af Rigspolitichefen ansatte sekretær i Forbundet.
16.6. Forretningsudvalgsmøder indvarsles af formanden, når han skønner det nødvendigt, og skal indvarsles, når de mindst to forretningsudvalgsmedlemmer forlanger det.
16.7. Der optages referat af alle møder. Referatet opbevares på Forbundets kontor og udsendes til alle hovedbestyrelsens medlemmer.

§ 17. UDVALG.

17.1. a. voldgiftsudvalg, hvoraf formanden skal være jurist.
b. rekordudvalg.
c. et antal idrætsudvalg efter behov.
17.2. Hvert udvalg består af 3 medlemmer. Håndbold- og fodboldudvalget dog af 4 medlemmer.
17.3. Medlemmer af voldgiftsudvalget må ikke være medlemmer af hovedbestyrelsen.
17.4. I tilfælde af vakance i et udvalg udpeger forretningsudvalget om nødvendigt et nyt medlem.
17.5. Forretningsudvalget kan til enhver tid og frem til førstkommende repræsentantskabsmøde nedsætte fornødne udvalg.

§ 18. REGNSKAB OG REVISION.

18.1. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
18.2. Revisorerne gennemgår Forbundets regnskab ved regnskabsårets afslutning og giver regnskabet en revisionsmæssig påtegning.
18.3 Revisorerne har ret til når som helst at afholde kasseeftersyn.

§ 19. HÆDERSBEVISNINGER.

19.1. Dansk Politiidrætsforbunds GULDNÅL.
19.2. Dansk Politiidrætsforbunds SØLVNÅL.
19.3. Dansk Politiidrætsforbunds LEDERPOKAL.
19.4. Politidirektørens JUBILÆUMSPOKAL.
19.5. Dansk Politiidrætsforbunds ÆRESTEGN.
19.6. Forbundets hædersbevisninger uddeles efter gældende vedtægter.

§ 20. MEDLEMSBLADET.

20.1. Forbundet udgiver medlemsbladet “POLITI IDRÆT”.
20.2. Forbundets formand er ansvarlig i henhold til presselovgivningen.
20.3. Der ansættes en ansvarshavende redaktør til varetagelse af bladets drift.

§ 21. OPLØSNING.

21.1. Beslutning om Forbundets opløsning kan kun træffes på et i samme anledning indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
21.2. For opløsning af Forbundet kræves 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.
21.3. Såfremt opløsningen vedtages, skal Forbundets eventuelle formue tilfalde sportslige eller andre almennyttige formål inden for Dansk Politi.

§ 22. LOVÆNDRINGER

22.1. Ændringer af Forbundets love foretages af repræsentantskabet.
Opdateret efter repræsentantskabsmøde den 11. oktober 2021.

Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til et fællesskab, hvor passion for sport og et dedikeret engagement mødes.

Dansk Politiidrætsforbund er stolt af at være det samlende punkt for politiansatte over hele landet, der ønsker at dyrke sport og som værdsætter kammeratskab med kolleger og sund konkurrence.

Nyheder

DPIF har fået ny hjemmeside

Dansk Politiidrætsforbund har de seneste måneder arbejdet hårdt på en ny, flot hjemmeside. Vi er derfor glade for at kunne fortælle, at den i dag

Fortsættelsen af et Værdifuldt Partnerskab

DPIF forlænger samarbejdsaftalen med Lån & Spar Bank. Dansk Politiidrætsforbund og Lån & Spar fortsætter det gode samarbejde. På billede

Uofficielt DM i Gokart 19. juni 2024

De Første Uofficielle Danske Politimesterskaber i Gokart Den 19. juni blev de første uofficielle danske politimesterskaber i gokart afholdt i Vandel

Europæiske Politimesterskaber i Judo 13.-17. juni 2024

Danmark deltog i de europæiske politimesterskaber i Sofia, Bulgarien, med seks repræsentanter i forskellige vægtklasser. Mesterskaberne blev indled


Nyhedsarkiv

Tak til vores samarbejdspartnere:

Hummel
PFA
Lån & Spar
SPORT 24
Resorb®
Popermo Forsikring GS
FL Marketing

Dansk Politiidrætsforbund
Københavns Vestegns Politi
Birkelundsvej 2
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 2880 0067
[email protected]

CVR nr. 31907756