politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND

ÆRESTEGN

§ 1.

Dansk Politiidrætsforbund kan tildele 3 ærestegn. En guldnål og sølvnål og et æresmedlemskab.

§ 2.

Guldnålen – forbundets emblem i guld med løvkrans – er indstiftet den 2. juli 1957.

Sølvnålen – forbundets emblem i sølv med løvkrans – er indstiftet den 29. marts 1995.
Æreesmedlemskab – forbundets emblem i guld med tekst – er indstiftet den 8. april 2019.
§ 3.

Guldnålen kan efter indstilling tildeles:
A. Danske Statsborgere:

1. der har ydet dansk politiidræt særlige betydningsfulde tjenester, eller
2. som gennem en længere årrække har udført et stort og uegennyttigt arbejde inden for forbundet eller de til dette tilsluttede foreninger.

B.    Udlændinge, som man i særlige tilfælde ønsker at hædre som tak for en indsats, der har været af stor betydning eller til stor hjælp for dansk politiidræt.

§ 4.

Sølvnålen kan efter indstilling tildeles:
Danske statsborgere der i en årrække har udført et stort og uegennyttigt arbejde i forbundet, udvalg eller de til dette sluttende foreninger.

 
§ 5.
Æresmedlemskabet kan efter indstilling tildeles:
Personer, der gennem en årrække på en anerkendelsesværdig og helt ekstraordinær måde har repræsenteret politiidrætten, og herved skabt respekt, gavn og glæde om politiidrættens virke.
 
§ 6.
Beslutningen om tildeling af ærestegn træffes at Dansk Politiidrætsforbunds hovedbestyrelse.
Ærestegn kan dog i helt særlige tilfælde og når omstændighederne i øvrigt taler derfor, bevilges af forretningsudvalget under forudsætning af enighed.
§ 7.

Indstilling om tildeling af ærestegn indsendes til forretningsudvalget og skal indeholde en redegørelse for, på hvilken måde vedkommende har gjort sig fortjent til ærestegnet samt hvilke ærestegn og lignende, der eventuelt tidligere er tildelt den pågældende fra anden side.

§ 8.
Navne på modtagere af ærestegn vil fremgå af Dansk Politiidrætsforbunds hjemmeside.
 
§ 9.

Alle tvivlsspørgsmål vedrørende propositionernes fortolkning afgøres af hovedbestyrelsen, hvis kendelse er inappellabel.

§ 10.
Ændringer i propositionerne kan kun foretages på forbundets ordinære repræsentantskabsmøde, og forslag desangående skal være forretningsudvalget i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.
 
Senest ændret ved repræsentantskabsmødet den 8. april 2019.
Scroll to Top