politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Dansk Politiidrætsforbund 7-mandsturnering i fodbold

§ 1.

Turneringen udskrives og afholdes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for idræt og skydning.

§ 2.

Turneringen afvikles som en landsturnering med indledende puljekampe, og afsluttende finalestævne. Turneringen afvikles fra d. 1. april til d. 31. august. Finalestævnet tilstræbes afviklet i perioden d. 15. til 30. september.

§ 3.

Forbundet udskriver turneringen hvert år i januar måned og anmeldelsen skal være forbundet i hænde senest d. 1. marts. Puljeinddeling udsendes i marts måned. Turneringsledelsen er DPIF’s fodboldudvalg.

§ 4.

Der spilles efter de af Jydsk Boldspil Union’s udgivne propositioner for 7-mands fodbold samt, hvor intet andet er bestemt efter Dansk Boldspil Union’s fodboldlove og regler. Såfremt et hold udebliver fra en fastsat kamp eller benytter ulovlig spiller, tabes kampen 2-0, og holdet kan ikke blive puljevinder eller gå videre i turneringen.

§ 5.

De tilmeldte hold inddeles geografisk mest hensigtsmæssigt i 7 puljer. I puljene spilles der alle mod alle. Puljevinderne går direkte til finalestævnet. Arrangøren af finalestævnet er berettiget til deltagelse i finalestævnet med 1 hold. Finalestævnet afvikles i 2 puljer à 4 hold, hvor der spilles alle mod alle. De 2 puljevindere mødes i den egentlige finale, mens de to, 2’ere i puljen mødes i kampen om bronzemedaljerne. Alle kampe til finalestævnet er på 2 x 15 min. Spilletiden kan efter aftale med DPIF’s fodboldudvalg ændres.

§ 6.

Vinderholdet får tildelt forbundets vandrepokal for eet år.

§ 7.

Hver politikreds under Dansk Politiidrætsforbund har ret til at tilmelde ét eller flere hold.

§ 8.

Et hold må bestå af max. 12 spillere. Fri udskiftning er tilladt.

§ 9.

Holdene i en pulje aftaler selv spillested og tid inden for den i § 2 nævnte periode. Ansvaret for puljens afvikling påhviler førstnævnte hold. Eventuelle udgifter til bane, dommer eller lignende deles ligeligt mellem de deltagende hold/kredse. Holdene skal indberette puljeresultaterne til forbundets kontor senest 2 dage efter kampenes afvikling.

§ 10.

Kampene spilles efter pointsystem, og i tilfælde af pointlighed er point fra indbyrdes kamp afgørende. I tilfælde af yderligere lighed er måldifference inden for puljen afgørende. Derefter flest scorede mål. Hvis der stadig er lighed afgøres placeringerne ved “straffe-dribling”. I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid i finalekampen og i kampen om bronze aafgøres disse ved “straffe-driblings” konkurrence. Spilleren har med udgangspunkt på banens midte 15 sekunder til dribling/afslutning. Målmandens udgangspunkt er målfeltet. “Straffedribleren” må ved parade eller lignende, hvor bolden stadig er i spil, afslutte flere gange inden for 15-sekunderfristen. I øvrigt følger principperne reglerne for afvikling af ordinær straffesparkskonkurrence.

§ 11.

Advarsel i kampen medfører tidsbegrænset udvisning (5 min). I gentagelsestilfælde for resten af kampen. Udvisning i resten af kampen medfører karantæne i den efterfølgende kamp. En advarsel i en kamp føres ikke videre i turneringen. Såfremt omstændighederne taler derfor kan DPIF’s fodboldudvalg idømme strengere straffe.

§ 12.

Turneringsledelsen har ret til at dispensere fra reglerne, hvor dette må anses for påkrævet for at give turneringen den fornødne sportslige afvikling.

§ 13.

Turneringsledelsen træffer i alle tvivlspørgsmål og i øvrigt alle forhold turneringen vedrørende afgørelse under ansvar over for forbundets forretningsudvalg.

§ 14.

Ændringer af propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

JBU-PROPOSITIONER 7-MANDSFODBOLD

§ 1. Spillepladsen (se skitse).
Der spilles på tværs af  en normal fodboldbane. (1/2 bane benyttes). Længde max. 90 m., mindst 45 m. Bredde max. 60 m, mindst 45 m. Hvor der anvendes fast 7 mands bane skal ovennævnte mål overholdes. Idealmål: længde 65 m, bredde 51 m. Målfeltet 8×25 m skal være tydeligt markeret enten ved opkridtning eller ved 3 krydser: 2 stk, 10 m fra hver målstang langs mållinien, 8 m ind på spillepladsen, samt et kryds 8 m ind på spillepladsen midt for målet (sidste kryds gælder som straffesparksplet).Målfelt og straffesparksfelt er identiske.

§ 2. Målstørrelsen.
Minifodboldmål benyttes (5 m lang og 2 m høj). Dispensation for brug af håndboldmål kan opnås, men såfremt minifodboldmål forefindes på anlægget, skal disse benyttes.

§ 3. Bolden.
Størrelse 5 skal benyttes i alle kampe.

§ 4. Spillernes antal.
Et 7 mands hold består af 10 spillere, hvoraf de 7 må være på banen samtidig. En af spillerne skal være målmand og iført trøje af anden farve end de øvrige spillere.Fri udskiftning er tilladt og administreres af lederen efter gældende regler.

§ 5. Spillets varighed.
Alle kampe er på 2 x 30 minutter.

§ 6. Spillets igangsætning.
Ved kamenps start, efter pause og efter scoring startes spillet fra banens midte.

§ 7. Off-side.
Denne regel anvendes ikke.

§ 8. Straffespark.
Straffespark tages 8 m fra mållinien og midt for målet.

§ 9. Frispark.
Der benyttes almindelige regler for direkte og inddirekte frispark. Ved frispark skal modstanderne altid være placeret 9,15 m fra bolden eller være placeret på egen mållinie mellem målstængerne.

§ 10. Indkast.
Udføres med begge hænder over hovedet og begge ben på jorden fra det sted på sidelinien, hvor bolden gik ud.

§ 11. Målspark.
Bolden sparkes ud af målfeltet.

§ 12. Hjørnespark.
Sparkes tages fra det sted, hvor mål- og sidelinien mødes.

Scroll to Top