politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Tuneringsreglement

§ 1.

Turneringen udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning.

§ 2.

Turneringen spilles som pointturnering i 7-mandsspil for såvel damer som herrer, jævnfør § 7.

§ 3.

Hver forening under forbundet har ret til at tilmelde et eller flere hold til turneringen.
For damerækken er der dog mulighed for sammenlægning af to eller flere foreninger, idet der henvises til dispensationsmuligheden i disse bestemmelsers § 19.
Vedrørende startretten, henvises til “Vedtægter for Danske Politilandsstævner” § 3.

§ 4.

Den arrangerende forening, der automatisk er deltager, gennemfører turneringen og ansætter en turneringsledelse på 3 mand, autoriserede dommere og tidtagere.

§ 5.

Der spilles efter Dansk Håndbold Forbunds gældende regler med følgende undtagelser: Spilletiden i Elite-rækken – inkl. finalen – er 2 x 20 minutter.
I Dame- og A-rækken er spilletiden 2 x 15 minutter.

§ 6.

Lodtrækning til turneringen i A-rækken foretages af forbundets håndboldudvalg og er offentlig.
De nedrykkede 2 hold fra sidste års turnering i Elite-række placeres i hver sin pulje.

§ 7.

Turneringen for damer afvikles i 2 puljer á 4 hold.
Puljevinderne spiller finale om Det Danske Politimesterskab.
De to 2’ere i puljerne spiller om bronzemedaljerne.
Nr. 4 i hver pulje rykker i kvalifikationsturnering.

Turneringen for herrer omfatter en Elite-række med 9 hold i 3 puljer og en A-række med 12 hold i 4 puljer.
Eliterækken opdeles i 3 puljer, hvor der spilles alle mod alle.
De 3 puljevindere spiller alle mod alle om placeringen 1, 2 og 3.
De 3 to’ere spiller alle mod alle om placeringen 4, 5 og 6.
De 3 tre’ere spiller alle mod alle om placeringen 7, 8 og 9.
Nr. 8 og 9 rykker ned i A-rækken.
A-rækken opdeles i 4 puljer, hvor der spilles alle mod alle.
De 4 puljevindere spiller en kamp om oprykning. pl. 1 mod pl. 2 og pl. 3 mod pl. 4.
De 4 toere spiller en kamp om pladserne 5/6 og 7/8.  pl. 1 mod pl. 2 og pl. 3 mod pl. 4.
De 4 tre’ere spiller en kamp om pladserne 9/10 og 11/12. pl. 1 mod pl. 2 og pl. 3 mod pl. 4.
Nr. 11 og 12 rykker ned i kvalrækken.

§ 8.

I tilfælde af pointlighed afgøres den endelige placering i puljen efter følgende regler i nævnte rækkefølge:
A. placering afgøres af de indbyrdes kampe.
B. placering afgøres af målforskel i indbyrdes kampe.
C. placering afgøres af målforskel i samtlige kampe.
D. hvis der fortsat er fuldstændig lighed, placeres det hold først, der har scoret flest mål.

§ 9.

Næste års puljeinddelinger fremkommer således:
Eliterækken – herrer:

 Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3
 Dansk Mester Sølvvinder Bronzevinder
 Nummer 6 Nummer 5 Nummer 4
 Oprykker Oprykker Nummer 7

Damer:

 Pulje 1 Pulje 2
 Dansk Mester Sølvvinder
 Nummer 4 Nummer 3
 Nummer 5 Nummer 6
Nummer 2 – kval.Nummer 1 – kval.
§ 10.

I tilfælde af vakance inden for de respektive rækker foretages almindelig op- eller nedrykning beregnet efter placeringer i foregående års turnering.

§ 11.

Nye hold placeres i laveste række. Tidligere deltagende hold kan dog efter håndboldudvalgets skøn placeres i ledige pladser men aldrig i højere række end sidste deltagelse.

§ 12.

For damerækken og A-række herres vedkommende fremkommer de henholdsvis 8 og 12 hold ved, at der afvikles kvalifikationsstævner om de ledige pladser.
Kvalifikationsstævnerne skal være afviklet senest den 31. december. Stævnerne afvikles som 1-dages stævner. Puljeinddelingen og tilrettelæggelse af turneringen foretages af forbundet håndboldudvalg.
Tilmelding til dame og A-rækken skal være forbundet i hænde senest den 15. oktober.

§ 13.

Der må højst tilmeldes 14 spillere pr. hold. Alle 14 spillere må anvendes pr. kamp.

§ 14.

Holdopstillingen skal skriftlig meddeles turneringsledelsen før hver kamp.

§ 15.

I kampene skal foreningerne benytte spilletrøjer, hvor der på ryggen er nummer, jævnfør D.H.F.s regler.
Er 2 holds spilledragter ens eller så ensartede, at det efter turneringsledelsen skøn må anses for vanskeligt at skelne de 2 holds spillere fra hinanden, skal sidstnævnte hold i programmet skifte trøjer.

§ 16.

Hvis et hold ikke er spilleklar til det af turneringsledelsen fastsatte tidspunkt, kan holdet erklæres for taber af kampen.

§ 17.

Mener anføreren for et hold, at dommeren under kampen har anvendt spillereglerne forkert, skal han, for at hans indsigelse kan komme i betragtning, straks over for dommeren protestere mod kendelsen, og begge parter skal straks efter kampens afslutning indberette sagen til turneringsledelsen.
Der henvises her til § 9.1 i “Vedtægter for Danske Politilandsstævner”

§ 18.

Turneringsledelsen og håndboldudvalget i fællesskab træffer i alle tvivlsspørgsmål og i øvrigt i alle forhold turneringen vedrørende afgørelse under ansvar over for forbundets hovedbestyrelse.

§ 19.

Håndboldudvalget har ret til at dispensere fra de foranstående regler, hvor dette må anses for påkrævet for at give turneringen den fornødne idrætslige interesse.

§ 20.

Ændringer af konkurrencereglerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.
Opdateret d. 20. november 2012

Scroll to Top