politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Vedtægter for Danske Politimesterskaber

§ 1. Forbundet udskriver følgende DANSKE POLITIMESTERSKABER.

§ 1.1. Badminton, 15 m riffel og standardpistol. Fortrinsvis februar/marts måned.
§ 1.2. Bowling. Fortrinsvis april/maj måned.
§ 1.3. Bordtennis. Fortrinsvis marts/april måned.
§ 1.4. Håndbold. Fortrinsvis marts/april måned.
§ 1.5. Feltsport. Fortrinsvis maj måned.
§ 1.6. Marathon. Fortrinsvis maj/juni måned.
§ 1.7. Mountainbike. Fortrinsvis forår.
§ 1.8. Landevejscykling. Fortrinsvis juni/august måned.
§ 1.9. Fodbold samt 5000 og 10000 m løb. Fortrinsvis juni/august måned.
§ 1.10. Riffel- og pistolskydning. Fortrinsvis juni/august måned.
§ 1.11. Golf. Fortrinsvis august måned.
§ 1.12. Orientering. Fortrinsvis september måned.
§ 1.13. Halvmarathon. Fortrinsvis september måned.
§ 1.14. 7-mandsfodbold. Fortrinsvis september måned.
§ 1.15. Mix-volley. Fortrinsvis i september/oktober måned
§ 1.16. Forbundet kan foranstalte afholdt mesterskaber i andre discipliner.

§ 2. Arrangører af Danske Politimesterskaber.

§ 2.1. Arrangementer af Danske Politimesterskaber går på skift mellem Forbundets foreninger.
§ 2.2. Arrangementer afholdes for foreningernes egen regning og risiko med de til enhver tid gældende tilskud.
§ 2.3. Efter afholdt Dansk Politimesterskab indsendes regnskab, fuldstændig resultatliste samt præmieliste    vedrørende mesterskabet til Forbundet hurtigst muligt.
§ 2.4. Potentielle arrangører indsender ansøgning til Forbundets forretningsudvalg.
§ 2.5. Ansøgningen forelægges idrætsudvalget for den pågældende idræt til udtalelse.
§ 2.6. Forbundets hovedbestyrelse træffer den endelige afgørelse om placeringen.

§ 3. Deltageberettigede i Danske Politimesterskaber er:

§ 3.1. Tjenstgørende personale ansat under Dansk Politi og pensioneret personale, der er pensioneret på grund af alder, sygdom eller tilskadekomst i tjenesten.
§ 3.2. Tjenstgørende personale der er uden for nummer grundet borgerligt ombud eller barsel- forældre- eller uddannelsesorlov.

§ 3.3. Der kan i individuelle idrætsgrene, hvor der ikke konkurreres efter cup-system, inviteres eksterne, såfremt der er plads i mesterskabet. Tilmeldte som opfylder §§ 3.1 og 3.2 prioriteres.
§ 3.4. For at deltage kræves medlemskab af en politiidrætsforening i egen politikreds. Foreningen skal være medlem af Dansk Politiidrætsforbund.

§ 3.5. Ved holdturneringer i samme turnering – kvalifikations- og DM-stævne – må en spiller kun deltage på et hold fra samme politikreds. Der skal udfærdiges holdkort.
For at fremme holdturneringer for kvinder, kan det efter idrætsudvalgenes bestemmelse tillades, at stille hold på tværs af kredsgrænser.
§ 3.6. Foreningerne alene har tilmeldingsretten.

§ 3.7. En deltager kan kun repræsentere den politikreds, hvori han/hun er tjenstgørende.
§ 3.8. DPIF’s udvalg for idrætsgrenen kan dispensere fra § 3.7 i flg. tilfælde:
          1. Når der er særlige sportslige hensyn som gør sig gældende.
          2. Når der er særlige sociale hensyn der gør sig gældende.
Udvalgets indstilling skal godkendes af DPIF’s Forretningsudvalg.

§ 3.9. I forbindelse med tjeneste i anden politikreds, bestemmer medlemmet selv, hvilken forening han/hun vil repræsentere. § 3.3. og 3.5 iagttages.
§ 3.10. Mesterskaberne omfatter flg. dame- og herreklasser:
Mesterskabsklassen: Der kåres en samlet individuel Dansk Politimester i discipliner, hvor konditionerne for afvikling er ens for alle.
I øvrigt kan der kåres vindere i øvrige klasser jfr. konkurrencereglerne for idrætsgrenen.
§ 3.11. Udgifter i forbindelse med deltagelse af ikke tjenstgørende personale under Dansk Politi er Rigspolitichefembedet og Dansk Politiidrætsforbund uvedkommende.

§ 4. Minimumsdeltagelse ved Danske Politimesterskaber.
 

§ 4.1. Enkeltmands- og doublekonkurrencer:

Kvinder: Tjenstgørende personale under Dansk politi.
Mindst 4 deltagere/par.
Mænd: Tjenstgørende personale under Dansk Politi.
Mindst 15 deltagere og 4 par.

§ 4.2. Holdkonkurrencer i individuelle discipliner:

Alle deltagere i mesterskabsklasserne skal være tjenstgørende personale under Dansk Politi.
Kvinder: mindst 2 hold.
Mænd: Mindst 3 hold.

§ 5. Indbydelser.

§ 5.1. Indbydelser til Danske Politimesterskaber sendes elektronisk til forbundets kontor senest 3 måneder før stævnestart.
§ 5.2. Forbundet offentliggør invitationen på forbundets hjemmeside www.politisport.dk.

§ 6. Idrætsudvalgsmedlemmers aktive deltagelse i Danske Politimesterskaber.

§ 6.1. Det for mesterskabet ansvarlige idrætsudvalgsmedlem kan ikke deltage aktivt i mesterskabet, med mindre der er udpeget en anden repræsentant.
§ 6.2. Idrætsudvalgsmedlemmet skal være til stede under hele mesterskabet og indtræde i stævneledelsen som forretningsudvalgets idrætslige repræsentant.
§ 6.3. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Forbundets hovedbestyrelse.

§ 7. Appeljury.

§ 7.1. Ved hvert mesterskab nedsættes en appeljury bestående af

a. Et forretningsudvalgsmedlem eller et af Forretningsudvalget udpeget hovedbestyrelsesmedlem.
b. Det ansvarlige idrætsudvalgsmedlem.
c. Et medlem udpeget af den arrangerende forening.

§ 7.2. I orientering og feltsport erstattes det ansvarlige idrætsudvalgsmedlem af overdommeren.
§ 7.3. I landevejscykling og golf erstattes det ansvarlige idrætsudvalgsmedlem af løbsdommeren/matchledelsen.
§ 7.4. Juryens sammensætning skal bekendtgøres forud for mesterskabernes begyndelse.

§ 8. Protester.

§ 8.1. Protester skal indgives skriftligt til det ansvarlige idrætsudvalgsmedlem senest 30 minutter efter resultatets offentliggørelse.
§ 8.2. I orientering og feltsport indgives protesten til overdommeren. I landevejscykling og golf til løbsdommeren/matchledelsen.
§ 8.3. Protesten skal være underskrevet af en ansvarlig repræsentant fra den protesterende forening (kan være en aktiv deltager).
§ 8.4. Udvalget, overdommeren, løbsdommeren eller matchledelsen træffer afgørelse i protesten.
§ 8.5. Protestens afgørelse kan indankes til appeljuryen, hvis kendelse er inappellabel.

§ 9. Præmier.

§ 9.1. Vinder af en mesterskabsklasse er DANSK POLITIMESTER for det pågældende år og tildeles Forbundets guldmedalje.
§ 9.2. Nr. 2 og 3 tildeles henholdsvis Forbundets sølv- og bronzemedalje.
§ 9.3. I idrætsgrene, hvor der ikke konkurreres om tredjepladsen, tildeles de tabende semifinalister Forbundets bronzemedaljer.
§ 9.4. I holdkonkurrencer tildeles også foreningen/stationen Forbundets guld-, sølv og bronzemedaljer.
§ 9.5. I holdkonkurrencerne badminton, bordtennis og håndbold uddeles kun Forbundets guld- og sølvmedaljer.
§ 9.6. I sekundære klasser får vinderen tildelt Forbundets lille bronzemedalje.
§ 9.7. I holdkonkurrencer tildeles også foreningen/stationen Forbundets lille bronzemedalje.
§ 9.8. I alle medaljer indgraveres årstal og idrætsgren.
§ 9.9. For sekundære klasser indgraveres tillige klasse.

§ 10. Internationale politiidrætsarrangementer.

§ 10.1. Kun tjenstgørende polititjenestemænd kan deltage i Nordiske og Europæiske politimesterskaber og landskampe.
§ 10.2. Forbundet alene har tilmeldingsretten.

§ 11. Vedtægtsændringer.

§ 11.1. Ændring af vedtægter foretages af Forbundets hovedbestyrelse.

Ændring godkendt på HB-møde den 14. november 2016

Scroll to Top