politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

Turneringsreglement – Funktionel Fitness

ADMINISTRATION

§1. Mesterskaberne udskrives en gang årligt og foranstaltes af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politimesterskaber i idræt og skydning samt i henhold til startretten.

§2. Mesterskabet afholdes over en dag og den arrangerende politiidrætsforening skal, som udgangspunkt, kunne råde over en crossfit box (en crossfit hal / lokation) plus udstyr.

§3. Den arrangerende politiidrætsforening udnævner en stævneleder, der har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af mesterskabet i samarbejde med funktionel fitness udvalget under DPIF.

§4. Den arrangerende politiidrætsforening udnævner en stævnekontrollant, en overdommer samt en dommer pr. deltager på banen. Disse personer skal godkendes af forbundets funktionel fitness udvalg. Stævnekontrollanten skal sikre sig, at konkurrencen afvikles og dømmes efter reglementets regler og ånd.

TILMELDINGSREGLER / KLASSEINDDELING


§5. Mesterskabet omfatter følgende klasser:

  • Individuel herre
  • Individuel dame
  • Team (bestående af en herre og en dame)

Man kan deltage i RX-elite (mesterskabsklasse) eller intermediate (almen) A-række. Hvis der mindre end tre deltagere i en af de to klasser: RX og/eller intermediate, skal disse lægges sammen. Dette gælder også for Team.

§6. Kan alle discipliner udføres, herunder BMU, HSW osv. Så er man klassificeret som RX-atlet. Mestrer man ikke de svære skills (øvelser), så er man intermediate atlet.

§7. Der henvises til den officielle Crossfit Games Regelbog vedrørende standarder for de forskellige øvelser.

KONKURRENCEREGLER

§8. Konkurrencen omfatter tre WOD’s, hvor den ene skal indeholde et max løft, samt en finale WOD. (WOD = Work out of the day).

Atleterne vil ikke senere en uge før konkurrencestart blive gjort bekendt med hvilke tre WOD’s der skal konkurreres i. Finalens WOD vil dog forblive hemmelig.

Der vil blive konkurreret i følgende:
  • Time Cap (WOD på tid)
  • Chipper (Del som man vil)
  • AMRAP (”As many reps as possible” WOD hvor antal runder/repetitioner afgør resultatet)
  • YGIG (You go I go)
  • RFT (Rounds for time)
  • Antal kg. (Hvem løfter tungest)

§9. Maxtiden for en WOD vil være 10 minutter. Maxtiden til udførelse af olympisk løft vil ligeledes være 10 minutter.

§10. Scoreboard vil foregå elektronisk. Point gives ud fra tid/antal repetitioner. Eksempel: Den deltager, som først er færdig med en given WOD og opnår flest repetitioner eller runder, vil få 1 point. Den næste deltager 2 point osv. Altså er vinderen den med lavest antal point.

§11. Den deltager i den individuelle konkurrence (mesterskabsklasse) med den bedste tid, højeste vægt (I et løft) med mere, er vinder af mesterskabet. Dette gælder for både herrer og damer. Opnår to eller flere deltagere samme resultat, vil dette blive afgjort i finalen. Skulle det ske, at to atleter skulle stå med samme antal point til slut, vil den deltager med den lavest opnåede score, være nr. 2. Er dette ikke tilfældet, vil der blive afviklet en FLOATER, (ekstra WOD) som vil afgøre resultatet/placeringerne.

Det ovenstående vil ligeledes gøre sig gældende for deltagerne i Teams.

ØVRIGE BESTEMMELSER

§12. Den udnævnte overdommer må ikke selv deltage aktivt i en af mesterskabsklasserne. Overdommeren skal påse, at reglementets bestemmelser overholdes, og skal træffe afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og eventuelle protester fra atleterne. Der kan inden mesterskabets start udpeges en appeljury, som sammen med overdommeren træffer afgørelse i tvivlsspørgsmål og eventuelle protester. Hvis der udpeges en appeljury, så skal denne bestå af minimum to personer.

§13. Protester vedrørende konkurrencens afvikling, beregning eller andet konkurrencen vedrørende skal afgives skriftligt til overdommeren snarest og senest 30. minutter efter offentliggørelsen af konkurrencens resultat.

§14. Hvor andet ikke er bestemt i dette turneringsreglement, gælder den officielle Crossfit Games Regelbog til enhver tid gældende reglement.

§15. Ændringer af reglementet foretages af forbundets hovedbestyrelse.

 

Godkendt og vedtaget den: 16. april 2023 af hovedbestyrelsen.

Scroll to Top