politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Turneringsreglement – Volleyball

§ 1

Mesterskabet udskrives og foranstaltes afholdt af Dansk Politiidrætsforbund i henhold til forbundets vedtægter for danske politilandsstævner og landsarrangementer.

§ 2

Turneringen spilles som pointturnering for mixhold.

§ 3

Der skal hele tiden være mindst to spillere af hvert køn på banen.
I tilfælde af skader eller sygdom kan det af turneringsledelsen accepteres, at der spilles med fem spillere på holdet, såfremt der maksimalt er fire af samme køn.

§ 4

Turneringen spilles med 16 hold, 8 hold i Eliterækken og 8 hold i A-rækken.
Hver forening under forbundet har ret til at anmelde flere hold til turneringen.
Vedrørende startretten henvises til “Vedtægter for Danske Politilandsstævner og landsarrangementer” § 4.

§ 5

Hvert hold består af maksimalt 12 spillere.
Ved ankomst og inden første kamp afleveres en holdseddel med navn og fødselsdato på deltagende spillere på hvert hold.

§ 6

Den arrangerende forening, der automatisk er deltager, gennemfører turneringen og ansætter en turneringsledelse på 3 mand og uddannede 1. dommere.

§ 7

De deltagende hold varetager pligter som sekretærer og 2. dommere i kampe, hvor de ikke selv spiller.  Pligterne udsættes af den arrangerende forening.

§ 8

8 hold i eliterækken spiller om Det Danske Politimesterskab.
Holdsammensætningen er fremkommet på baggrund af placeringen ved senest afholdte mesterskab.
I A-rækken fremkommer de 8 hold ved, at der afvikles kvalifikationsstævner om pladserne, hvis der tilmeldes mere end 8 hold.
Stævnerne afvikles som 1-dagsstævner, der tilrettelægges af Dansk Politiidrætsforbund.

§ 9

Det lavest placerede hold i Eliterækken rykker automatisk i A-rækken det efterfølgende år.
Det bedst placerede hold i A-rækken rykker automatisk i Eliterækken det efterfølgende år.

§ 10

Puljeinddelingen i Eliterækken fremkommer på baggrund af det foregående års placeringer:

 Pulje 1 Pulje 2
 Dansk Mester Sølvvinder
Nummer 4Bronzevinder
Nummer 5Nummer 6
OprykkerNummer 7
§ 11

Lodtrækningen til puljeinddelingen i A-rækken foretages af Dansk Politiidrætsforbund og er offentlig.

§ 12

I tilfælde af vakance inden for de respektive rækker foretages almindelig op- og nedrykning beregnet efter placeringer i foregående års turnering.

§ 13

Nye hold placeres i A-rækken. Tidligere deltagende hold kan dog efter skøn placeres i ledige pladser i Eliterækken.

§ 14

Turneringen i hver række afvikles i 2 puljer.  På turneringens 1. dag afvikles puljekampe, hvor der spilles alle mod alle.
På turneringens 2. dag afvikles semifinaler, hvor vinderen af Pulje 1 spiller mod nr. 2 fra Pulje 2.
Vinderen af Pulje 2 spiller mod nr. 2 fra Pulje 1.
Derefter spilles placeringskampe, hvor de 2 vindere af semifinalerne spiller om 1. Og 2. pladserne.
Taberne af semifinalerne spiller om 3. Og 4. pladserne.
Nr. 3 fra Pulje 1 spiller mod nr. 4 fra Pulje 2.  Nr. 3 fra Pulje 2 spiller mod nr. 4 fra Pulje 1. Vinderne af disse kampe spiller om 5. og 6. pladserne, og taberne spiller om 7. Og 8. pladserne.
Under 8 hold i A-rækken spilles alle mod alle.

§ 15

Der spilles efter Dansk Volleyball Forbunds gældende regler med følgende undtagelser:

  • Nethøjden er 2,35 m
  • Flydende udskiftning er tilladt
  • Der spilles bedst af tre sæt med running score, således at hver vunden bold giver point.

Alle sæt vindes af det hold, der først scorer 25 point eller to overskydende point, dog ikke i evt. tredje sæt, hvor der maksimalt spilles til 25 point.

§ 16

I tilfælde af pointlighed i de indledende puljer afgøres den endelige placering efter resultatet af den indbyrdes kamp.

§ 17

Såfremt et hold ikke er spilleklar på det af turneringsledelsens fastsatte tidspunkt, kan holdet erklæres for taber af kampen.

§ 18

Det tilstræbes, at det enkelte holds spillere optræder i ens spilletrøjer påført tydeligt nummer.

§ 19

Mener anføreren for et hold, at dommeren under kampen har anvendt spillereglerne forkert, skal han, for at hans indsigelse kan komme i betragtning, straks overfor dommeren protestere mod kendelsen, og begge parter skal straks efter kampens afslutning indberette sagen skriftligt til stævneledelsen med angivelse af, hvilke spilleregler man finder overtrådt.

§ 20

Volleyballudvalget, hvori der skal være mindst 1 person med regelkendskab, træffer afgørelse i alle tvivlsspørgsmål og i øvrigt i alle forhold vedrørende turneringen.
Stævneledelsens beslutning kan indankes for appeljuryen, hvis afgørelse er inappellabel.

§ 21

Forbundet har ret til at dispensere fra de foranstående regler, hvor dette må anses for påkrævet for at give turneringen den fornødne idrætslige interesse.

§ 22

Ændringer i propositionerne foretages af forbundets hovedbestyrelse.

§ 23

I forbindelse med turneringen kåres mesterskabernes bedste herre – og damespiller.
Opdateret d. 15.3.2011

Scroll to Top