politiidræt

+45 2880 0067          [email protected]

.

Vedtægter: Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og Andre Udvalg Samt Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær

HOVEDBESTYRELSE:

§ 1: Hovedbestyrelsens primære opgaver er:

§ 1.1. At lede og administrere Forbundet i henhold til dets love og vedtægter.
§ 1.2. At forberede forretningsordenen for repræsentantskabsmøder.
§ 1.3. At forberede budgetforslag til repræsentantskabsmøder.
§ 1.4. At godkende forretningsordenen for hovedbestyrelsesmøder.
§ 1.5. At beslutte vedtægtsændringer.
§ 1.6. At beslutte idrætsgrene/discipliner hvori der afholdes danske politimesterskaber.
§ 1.7. At behandle forslag og ansøgninger.
§ 1.8. At tildele hædersbevisninger.
§ 1.9. At godkende stævnekalenderen.
§ 1.10. At godkende rekorder.
§ 1.11. At deltage med et medlem i delegationen til europæiske- og nordiske mesterskaber, hvor en af opgaverne blandt andet er at skrive artiklen til “POLITI-IDRÆT”.
§ 1.12. At indstille repræsentanter fra Forbundet til nationale og internationale tillidsposter.
§ 1.13. At indkalde ekspertbistand.
§ 1.14. At drage omsorg for kommunikationen mellem hovedbestyrelsen og de enkelte valgkredses foreninger.

FORRETNINGSUDVALG:

§ 2. Forretningsudvalgets primære opgaver er:

§ 2.1. At varetage Forbundets daglige ledelse under ansvar over for repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.
§ 2.2. At fastholde og udbygge relationer til de nationale statsmyndigheder, nationale idrætsforbund og internationale politiidrætsforbund.
§ 2.3. At forvalte Forbundets økonomi efter de vedtagne budgetter.
§ 2.4. At planlægge mesterskaber og landskampe i samarbejde med arrangørerne.
§ 2.5. At kunne lade sig repræsentere uofficielt i alle møder.
§ 2.6. At deltage som medlem i delegationen til internationale arrangementer og mesterskaber.
§ 2.7. At behandle begrundede indstillinger til landshold fra idrætsudvalgene og beslutte udtagelse under hensyntagen til blandt andet økonomi.
§ 2.8. At have ansvar for afviklingen af internationale arrangementer i Forbundsregi.
§ 2.9. At indhente udtalelser fra idrætsudvalgene til  foreslåede ændringer i konkurrencereglerne for europæiske- og nordiske politimesterskaber og landskampe.
§ 2.10. At fremme begrundede ændringsforslag fra idrætsudvalgene til konkurrenceregler for europæiske- og nordiske politimesterskaber samt landskampe.

VOLDGIFTSUDVALG.

§ 3. Voldgiftsudvalgets primære opgave er:

§ 3.1. At udtale sig om foreslåede lovændringer.
§ 3.2. At behandle klager omkring udelukkelse af enkeltmedlemmer.
§ 3.3. At udtale sig i andre lovmæssige og juridiske spørgsmål.

REKORDUDVALG:

§ 4. Rekordudvalgets primære opgave er:

§ 4.1. At komme med begrundet indstilling til Hovedbestyrelsen om godkendelse af danske politirekorder.

IDRÆTSUDVALG:

§ 5. Idrætsudvalgenes primære opgaver er:

§ 5.1. At fremme og stimulere interessen for den enkelte idrætsgren samt vælge deres egen formand umiddelbart efter repræsentantskabsmødet og indberette dette til forbundets sekretariat.
§ 5.2. At indsende begrundet indstilling for landsholdsudtagelse til forretningsudvalget.
§ 5.3. At underrette forretningsudvalget om hvem der har det sportslige ansvar for et politimesterskab.
§ 5.4. At komme med forslag til eller udtalelse om arrangør af et politimesterskab.
§ 5.5. At deltage i mindst 1 formøde med den arrangerende forening til et politimesterskab, og at være den arrangerende forening behjælpelig med den sportslige afvikling.
§ 5.6. At underrette forretningsudvalget om udvalgets repræsentant i jury og appeljury ved politimesterskab i henhold til vedtægterne for danske politimesterskab.
§ 5.7. At være ansvarlig for ajourføring af proportioner for danske politimesterskab under hensyntagen til Forbundets vedtægter.
§ 5.8. At komme med forslag og udtalelser til ændringer i konkurrencereglerne for europæiske- og nordiske politimesterskaber og landskampe.
§ 5.9. At forelægge den sportslige planlægning for landsholdenes deltagelse i internationale arrangementer til godkendelse i forretningsudvalget.
§ 5.10. At være ansvarlig for den sportslige deltagelse ved internationale arrangementer.
§ 5.11. At udpege højst 2 deltagere til delegationen ved europæiske-og nordiske mesterskaber samt landskampe.
§ 5.12. At foranledige artikler til bladet “POLITI IDRÆT” udfærdiget fra Danske Politimesterskaber.

FORMAND:

§ 6: Formandens primære opgaver er:

§ 6.1. At  repræsentere Forbundet i alle civilretslige anliggender.
§ 6.2. At kunne uddelegere opgaver til andre medlemmer af hovedbestyrelsen.
§ 6.3. At lede hovedbestyrelsesmøder.
§ 6.4. At indkalde til og lede forretningsudvalgsmøder.
§ 6.5. At være medlem af Nordisk Politi-Idræts Forbunds styrelse.
§ 6.6. At være delegationsleder ved internationale arrangementer.

NÆSTFORMAND:

§ 7. Næstformandens primære opgaver er:

§ 7.1. At assistere formanden i det daglige arbejde.
§ 7.2. At overtage formandens opgaver ved dennes fravær.
§ 7.3. At observere om Forbundets love og vedtægter er opdateret.

KASSERER:

§ 8. Kassererens primære opgaver er:

§ 8.1. At være ansvarlig for Forbundets finanser.
§ 8.2. At forberede budgetter som fremlægges på repræsentantskabsmøder efter godkendelse i hovedbestyrelsen.
§ 8.3. At udfærdige årsregnskab til hovedbestyrelsen hvert år.
§ 8.4. At foretage bogføring i overensstemmelse med lovgivningen.
§ 8.5. At modtage al støtte og alle donationer til Forbundet.
§ 8.6. At udtale sig om alle nye indkomne udgiftskrævende forslag.

SEKRETÆR:

§ 9. Sekretærens primære opgaver er:

§ 9.1. At lede Forbundets sekretariatsfunktion, herunder den daglige drift af Forbundet samt have ansvaret for implementeringen af de af forretningsudvalget trufne beslutninger.
§ 9.2. At være kontakt- og serviceperson til Forbundets medlemmer, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, udvalg, internationale politiidrætsorganisationer og andre interesseorganisationer.
§ 9.3. At tage initiativ til afholdelse af formøder forud for afvikling af Danske Politimesterskaber.

 
FORRETNINGSUDVALGSMEDLEM:
 
§ 10. FU-medlemmets primære opgave er:
 
§ 10.1. At bistå forbundets sekretariatsfunktion med den daglige drift af forbundet samt medvirke til implementering af de af forretningsudvalget trufne beslutninger.
§ 10.2. At bistå sekretariatet som kontakt- og serviceperson for forbundets medlemsforeninger, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, udvalg, internationale politiidrætsorganisationer og andre interesseorganisationer.
§ 10.3. At tage initiativ til, i forening med forbundets sekretær, afholdelse af formøder forud for afvikling af Danske politimesterskaber.
 

Godkendt på HB-møde den 10. oktober 2021.

Scroll to Top